Co zrobisz ze swoją minutą?

 

Otrzy­mu­jesz 60 sekund. Możesz zjeść pół kanap­ki, możesz zro­bić 30 przy­sia­dów, dopi­jesz kawę, nie zdą­żysz wyjść z psem. A co robi więk­szość z nas, gdy cze­ka na zała­do­wa­nie się stro­ny? 60 sekund pozor­nej wol­no­ści upły­wa na niczym. To cena łatwych w kon­fi­gu­ra­cji sza­blo­nów. Masz 60 sekund. Zrób z nimi, co tyl­ko chcesz. Teraz dzię­ki nowe­mu sil­ni­ko­wi użyt­kow­ni­cy nie muszą cze­kać na stro­nę. Poda­ruj im je w prezencie. 

JAK TO DZIAŁA?

Kontent jest królem 

Two­rzy­my foto­gra­fie ple­ne­ro­we i stu­dyj­ne. Pro­du­ku­je­my fil­my krót­ko­me­tra­żo­we. Skła­da­my pięk­ne i czy­tel­ne pro­jek­ty gra­ficz­ne. Two­rzy­my serie do publi­ka­cji na Insta­gram. Obsłu­gu­je­my live-stre­amy na Facebook. 

USŁUGI

Projekt i wdrożenie w jednym miejscu 

Efek­tem naszej pra­cy jest zawsze uni­ka­to­we i dedy­ko­wa­ne roz­wią­za­nie. Pierw­szy pro­jekt IT wyko­na­li­śmy jako fre­elan­ce­rzy w roku 2000. Port­fo­lio JJMH budu­je­my od 8 lat. 

PORTFOLIO

POROZMAWIAJMY

Proponujemy zaawansowany minimalizm, który usprawnia komunikację.

KONTAKT

2010-2019 © J&J MEDIA HOUSE SP ZOO

KONTAKT

TECHNOLOGIA

USŁUGI

PORTFOLIO

KLIENCI

START